• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

1.0 Definities

1.1

Opdrachtgever. Wederpartij van Wolk Tours, normaal gesproken de reiziger of diens vertegenwoordiger.

1.2

Wolk Tours, eenmanszaak te Amsterdam, gedreven door A. Groen, opdrachtnemer.

1.3

Uitgevende instantie: het bedrijf, het consulaat of de luchtvaartmaatschappij, welke de door de opdrachtgever gevraagde documenten verstrekt, met inbegrip van derde faciliterende partijen in de zin van tussenpersoon op het gebied van de aangevraagde documenten of tussenpersoon in het aanvragen of in ontvangst nemen daarvan.

1.4

Overeenkomst: de opdracht gesloten door opdrachtgever en opdrachtnemer ten behoeve van het boeken van een reis of het leveren van een dienst, altijd schriftelijk bevestigd per email door de opdrachtnemer.

1.5

Pakketreis: Een reis die als product uit minimaal twee diensten bestaat (bijvoorbeeld een vliegticket en een hotel), minsten 24 uur duurt en minimaal een overnachting telt. Ook losse elementen die samen zorgen dat van het voorgaande sprake is, maken van een reis een pakketreis. Alleen een los geboekt vliegticket of los geboekte accommodatie is geen pakketreis, mits de reiziger zelf vervoer of onderdak regelt, buiten Wolk Tours om.

1.6

Garantieregeling STO Garant : Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Wolk Tours gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina. Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Wolk Tours wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant.

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Wolk Tours, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Wolk Tours niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

 

2.0 Toepasselijkheid

2.1

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Wolk Tours en een opdrachtgever waarop Wolk Tours deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede ten aanzien van alle werkzaamheden die Wolk Tours voor een opdrachtgever of derde heeft verricht, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2

De onderliggende voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Wolk Tours voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

3.0 Offerte

3.1

De door Wolk Tours gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 7 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.2

Indien door Wolk Tours aan de opdrachtgever wordt gemeld dat prijzen zijn gebaseerd op de actuele wisselkoers van bijvoorbeeld euro-roebel/roebel-euro, is voor de facturering de actuele wisselkoers bepalend op de dag van de daadwerkelijke aanschaf door Wolk Tours, tenzij anders overeengekomen.

3.3

Indien door Wolk Tours wordt gemeld dat de prijzen van vliegtickets en van de hotelreservering zijn gebaseerd op die van de dag van offerte en dat deze prijzen fluctueren, is voor de facturering de prijs bepalend op de dag van daadwerkelijke aanschaf van de vliegtickets of de hotelreservering door Wolk Tours, tenzij anders overeengekomen.

3.4

De prijzen genoemd op de website van Wolk Tours zijn onder voorbehoud van onjuistheden en prijswijzigingen bij Wolk Tours of derden.

 

4.0 Uitvoering van de overeenkomst

4.1

Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer een opdrachtgever een opdracht aan Wolk Tours heeft aangeboden en Wolk Tours deze elektronisch dan wel schriftelijk heeft aanvaard.

4.2

Wolk Tours zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goed opdrachtgever uitvoeren, waarbij Wolk Tours uitsluitend een inspanningsverplichting aangaat en geen resultaatverplichting.

4.3

Opdrachtgever is te allen tijde gehouden de van Wolk Tours ontvangen reisbescheiden op juistheid en volledigheid te controleren.

4.4

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wolk Tours het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.5

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt op basis van informatie die door of namens de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever draagt zorg voor de juistheid van de aan Wolk Tours geleverde informatie. Wolk Tours is niet gehouden de door de opdrachtgever verstrekte gegevens te controleren.

4.6

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wolk Tours zijn verstrekt, of de aanvraag anderszins onvolledig is heeft Wolk Tours het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, de kosten die door derden tot op dat moment aan Wolk Tours in rekening zijn gebracht en de uit de vertraging eventuele voortvloeiende kosten volgens de geldende tarieven van Wolk Tours aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.7

Wolk Tours zal altijd afgeronde visumaanvragen per aangetekende post naar het aangegeven adres terugsturen, tenzij anders overeengekomen.

 

5.0 Contractduur, termijn

5.1

De overeenkomst wordt aangegaan voor een in de overeenkomst van opdracht bepaalde handeling, c.q. een vastgesteld aantal handelingen tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dat nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de opdrachtgever te allen tijde Wolk Tours in gebreke te stellen.

 

6.0 Wijziging van de overeenkomst

6.1

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aangaan.

6.2

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wolk Tours zal de opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van in kennis stellen.

6.3

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst tot aanpassing van de Wolk Tours toekomende vergoeding leidt, zal Wolk Tours de opdrachtgever hierover zo mogelijk van te voren informeren.

6.4

In afwijking van 6.3 zal Wolk Tours geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die Wolk Tours kunnen worden toegerekend.

 

7.0 Gebreken en klachttermijnen

7.1

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Wolk Tours, op straffe van verval van alle aan de opdrachtgever toekomende rechten en aanspraken.

7.2

Indien een klacht gegrond is, zal Wolk Tours deze kunnen herstellen en de werkzaamheden alsnog uitvoeren zoals overeengekomen, mits dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar onmogelijk is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en onderbouwd door bewijsstukken.

7.3

Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Wolk Tours slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

 

8.0 Vergoeding

8.1

Wolk Tours heeft recht op een vergoeding voor verrichte werkzaamheden. In geval van spoed zal Wolk Tours een aanvullend spoedtarief in rekening brengen. De hoogte van de vergoeding is vermeld op de website, tenzij partijen onderling een andere afspraak maken of Wolk Tours bij het aangaan van de overeenkomst een andere vergoeding vermeldt.

8.2

Wolk Tours kan op uitdrukkelijk verzoek een begroting maken van de te verwachte kosten. Deze begrotingen zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij anders overeengekomen.

8.3

Wolk Tours is te allen tijde gerechtigd prijsstijgingen van nog niet bevestigde vliegtickets en hotelreserveringen aan de opdrachtgever door te berekenen. Op eerste verzoek van de opdrachtgever zal Wolk Tours inzage geven in de betreffende prijsstijging.

 

9.0 Betaling

9.1

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Wolk Tours aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

9.2

Bij pakketreizen zal de facturering zo plaatsvinden dat de opdrachtgever wordt opgeroepen de gefactureerde reissom te betalen aan Stichting Derdengelden Certo Escrow. Dit om te voldoen aan de wettelijke verplichting bij pakketreizen zorg te dragen voor een deugdelijke garantieregeling. Wolk Tours neemt deel aan de garantieregeling van STO Garant. Nadat u van Wolk Tours een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van STO Garant via Stichting derdengelden Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van STO Garant/Stichting derdengelden Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. U kunt indien u niet aan internetbankieren doet, ook een overboeking doen. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt.

9.3

Bij onder STO Garant vallende reisproducten, te weten producten of een samenstel van producten die zorgen dat de reis valt onder de definitie van een pakketreis, moet de reissom altijd vóór aanvang van de reis ontvangen zijn door Stichting derdengelden Certo Escrow. Wolk Tours ontvangt hier de betaling één dag na afloop van de reis.

9.4

Voor reisproducten, niet vallende onder de definitie van pakketreizen als gegeven bij 1.5, geldt dat 14 dagen na de factuurdatum de opdrachtgever per direct in verzuim is, zonder dat een in gebreke stelling noodzakelijk is. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt.

9.5

Als de opdracht tot stand is gekomen op een zodanige datum dat de aanvang van de reis plaatsheeft binnen 14 dagen na factuurdatum, is Wolk Tours gerechtigd om de betalingstermijn te vervroegen tot de datum waarop de reis wordt aangevangen. Bij pakketreizen waarbij via STO Garant via Stichting derdengelden Certo Escrow wordt afgerekend, geldt de aanvangsdatum van de reis standaard als uiterste betaaldatum. Bij overige reisproducten, niet vallende onder de definitie van pakketreizen als bij 1.5, waarvoor rechtstreeks aan Wolk Tours wordt betaald, wordt specifiek vermeld dat de opdrachtgever de reissom dient te hebben betaald voor aanvang van de reis.

9.6

In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of toepasselijkheid van de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen van de opdrachtgever, zullen de vorderingen van Wolk Tours en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Wolk Tours zonder voorafgaande in gebreke stelling of aanmaning opeisbaar zijn en is Wolk Tours gerechtigd de werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten.

9.7

De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle rente en kosten, dan van de facturen die het langst openstaan, ook als de opdrachtgever bij betaling een ander betalingskenmerk vermeldt. Dit is van toepassing op de producten, die door Wolk Tours zelf worden gefactureerd en waarbij betaling aan Wolk Tours zelf dient te geschieden. Betalingen voor pakketreizen volgens de definitie van 1.5, lopen zoals hiervoor beschreven uitsluitend via STO garant via Stichting derdengelden Certo Escrow. Daarop zijn de bepalingen van STO Garant van toepassing.

 

10.0 Buitengerechtelijke incassokosten

10.1

Is de opdrachtgever in verzuim bij de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever, in ieder geval is de opdrachtgever alsdan een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 100.

10.2

Indien Wolk Tours aantoont hogere kosten te hebben gemaakt dan de kosten genoemd in 10.1 en die kosten redelijkerwijs noodzakelijk waren ter verkrijging van voldoening buiten rechte, komen ook deze kosten mede voor vergoeding in aanmerking.

10.3

Naast de in dit artikel genoemde buitengerechtelijke incassokosten is de opdrachtgever voor iedere aanmaning EUR 25 administratiekosten verschuldigd.

 

11.0 Aansprakelijkheid

11.1

Wolk Tours is niet aansprakelijk voor schade die Wolk Tours of een derde aan opdrachtgever hebben toegebracht ten gevolge of naar aanleiding van de (niet) uitvoering van deze overeenkomst alsmede bij overige door Wolk Tours verleende diensten, tenzij de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Wolk Tours zelf.

11.2

Wolk Tours is nimmer aansprakelijk voor schade van welk aard dan ook, veroorzaakt door:

a) Onvolledigheid en/of onjuistheid van de door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens

b) De onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de verstrekte reisbescheiden en/of visa

c) De daardoor eventueel ontstane vertraging

11.3

Wolk Tours is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door het niet binnen de gestelde termijn terugreizen van de opdrachtgever, waardoor aan opdrachtgever boetes worden opgelegd. In dit geval is Wolk Tours niet ontvankelijk voor het naar haar verleggen van dergelijke boetes.

11.4

Opdrachtgever vrijwaart Wolk Tours voor alle kosten en aanspraken van door Wolk Tours voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

11.5

Indien Wolk Tours aansprakelijk is voor door de opdrachtgever geleden schade en Wolk Tours is voor die schade verzekerd, is die schade beperkt tot het bedrag dat door een aansprakelijkheidsverzekeraar van Wolk Tours of een derde is uitgekeerd.

11.6

Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de schade beperkt tot tweemaal de door Wolk Tours in rekening gebrachte vergoeding voor de verrichte werkzaamheden in het kader van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.7

Wolk Tours is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade va de opdrachtgever.

11.8

In geval van geboekte pakketreizen volgens de definitie van 1.5 geldt, dat via STO Garant is voorzien in de wettelijke verplichting van een reisgarantie die opdrachtgever behoedt voor financieel onvermogen van Wolk Tours. Indien van surseance van betaling of van faillissement van Wolk Tours sprake is vóór de reis, zal Certo Escrow de reissom overmaken naar STO Garant. STO Garant betaalt de opdrachtgever de reissom terug, of, als de reis al is aangevangen, stelt de opdrachtgever in staat om naar huis terug te keren of de reis af te maken. Daarbij geldt dat maximaal het bedrag van de aan Stichting derdengelden Certo Escrow betaalde reissom kan worden uitbetaald.

 

 12.0 Overmacht

12.1

Wolk Tours heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien een van buiten komende oorzaak, voorzien of niet voorzien, (verdere) nakoming van de overeenkomst van opdracht verhindert. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: werkstakingen in het bedrijf van Wolk Tours, niet nakoming door toeleveranciers of onderaannemers van Wolk Tours, maatregelen van overheidswege, te weten van Nederland, c.q. EU, dan wel Russische Federatie, welke nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken en elke van de wil van Wolk Tours onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Wolk Tours kan worden verlangd.

12.2

De verplichtingen van Wolk Tours worden voor de duur van de overmacht opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Wolk Tours niet mogelijk is langer duurt dan twee weken zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

12.3

Als Wolk Tours bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als ware deze overeenkomst (gedeeltelijk) nagekomen. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

13.0 Geschillenregeling en toepasselijk recht

13.1 De rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Wolk Tours en de opdrachtgever kennis te nemen. Op elke overeenkomst tussen Wolk Tours en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Wolk Tours versie 4, april 2020